Skip to content
Menu

Energiaaudit

Energiaaudit on oma iseloomult põhjalik hoone energeetiline analüüs. Energiaauditi kõige üldisemaks eesmärgiks on hoone energiakasutuse spetsiifika detailne väljaselgitamine ning selle põhjal kokkuhoiuvõimaluste määratlemine.

Energiaauditi käigus koostatakse Hoone energiabilanss, kus määratletakse, kuidas on reaalselt mingi perioodi jooksul hoonesse antud energia (peamiselt elektri- ja soojusenergia) hoones kasutust leidnud. Ehk kui palju on sellest kulunud kadudeks läbi erinevate välispiirete (seinad, katus, põrand, uksed, aknad), kui palju on lahkunud hoonest koos kanalisatsiooniveega, kui palju välja ventileeritud. Lihtsustatult on see ära toodud Sankey diagrammil.

Pärast määratlemist võrreldakse iga kaoliigi vastavust soovitud tulemusega (näiteks normatiivse väärtusega) ja leitakse kokkuhoiu võimalused.

Energiaauditi käigus antakse hinnang ka hoones energiat tootvatele, jaotavatele ja kasutavatele seadmetele (katlamaja/soojussõlm, küttesüsteem, elektrisüsteem, veetorustik, ventilatsioonisüsteem), hinnates nende efektiivsust ja säästumeetmete võimalikkust.

Kindlasti on vajalik leida ka kõigi kokkuhoiuvõimaluste maksumused. Võrreldes omavahel maksumusi ning saavutatavat säästu on võimalik järjestada erinevad kokkuhoiumeetmed näiteks lihttasuvusaegade järgi. Nii on lihtne määratleda, milline tööde järjekord annab kõige kiiremat tulemust või hinnata ka kogu rahavajadust säästumeetmete rakendamiseks ning kogusäästu.

Energiaauditit on võimalik teha ka lähtudes piirete projektijärgsetest materjalidest. Kuivõrd aga energiabilansi koostamisel lähtutakse reaalselt hoones kasutatud energiahulkadest, siis annab piirete soojusjuhtivuse mõõtmine termokaameraga täpsema tulemuse, kuna mõõtmise tulemusena määratakse piirete tegelik soojusjuhtivus, mis sõltub lisaks kasutatud materjalide füüsikalistele omadustele ka suuresti nii materjalide kui ka teostatud tööde kvaliteedist.

Termopilt OÜ registreering Majandustegevuse registris:
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/74215

Meie audiitorite pädevustunnistused:
Tõnu Tiit (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7)
Toomas Rähmonen (Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8)

energiasääst
Soovin pakkumist